[Thai] การประกาศผู้ได้รับรับรางวัลสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ ประจำปี 2563

[Thai-language news release]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติได้รับการประกาศเป็น ผู้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (Human Rights and Business Award) ประจำปี 2563

[Thai-language video]

คลิปวีดีโอการประกาศรางวัล พร้อมการรับมอบรางวัลโดยแกนนำเครือข่ายฯ